REGULAMIN

Wstęp

Serwis internetowy dostępny pod adresem https://umamicatering.pl (zwany dalej „Serwisem”) prowadzony jest przez Daniela Brzezińskiego wykonującego działalność gospodarczą pod adresem ul. Polna 2, 05-079 Okuniew, NIP: 8222116397, REGON: 145492249. Dane kontaktowe: telefon +48 604 462 846 oraz adres e-mail kontakt@umamicatering.pl.

Niniejszy dokument (stanowiący równocześnie regulamin w myśl ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną) zwany dalej „Regulaminem”, określa rodzaje i zakres świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu, zasady zawierania umów za pośrednictwem Serwisu, zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki Klienta oraz Usługodawcy, a także tryb odstąpienia od umowy i postępowania reklamacyjnego.

§ 1. Definicje

1. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem https://umamicatering.pl.
2. Usługodawca – Daniel Brzeziński wykonujący działalność gospodarczą pod adresem ul. Polna 2, 05-079 Okuniew, NIP: 8222116397, REGON: 145492249.
3. Produkt – program dietetyczny o wybranej przez Klienta kaloryczności, dowożony jednorazowo lub kilkukrotnie, na który składa się do 5 zbilansowanych posiłków.
4. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której prawo przyznaje zdolność prawną zawierająca umowę z Usługodawcą.
5. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
6. Usługa – usługi elektroniczne świadczone przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu.
7. Umowa – umowa zawierana na odległość pomiędzy Klientem a Usługodawcą za pomocą Serwisu, której przedmiotem jest zamówienie przez Klienta Produktu.
8. Okres abonamentowy – okres czasu, w trakcie którego Usługodawca realizuje na rzecz Klienta dostawę Produktu.
9. Formularz zamówienia – formularz dostępny w Serwisie umożliwiający dokonanie zamówienia.
10. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do soboty za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy.

§ 2. Postanowienia ogólne

1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Klienta w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.
2. Klient zobowiązuje się do korzystania ze Serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.
3. Klient korzystający z usług Usługodawcy zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
4. Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywania i przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych w celu realizacji usługi. Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez Usługodawcę określa „Polityka prywatności” Serwisu.
5. Wszelkie ceny podane na stronie Serwisu podawane są w polskich złotych (PLN), są cenami brutto zawierającymi wszystkie niezbędne składniki.

§ 3. Usługi i ogólne warunki świadczenia usług

1. Usługodawca za pomocą Serwisu świadczy drogą elektroniczną usługi umożliwiające:
a) składanie zamówień na Produkty za pomocą Formularza zamówienia;
b) przesyłanie wiadomości za pomocą Formularza kontaktu;
c) subskrybowanie cyklicznych informacji o produktach Usługodawcy (usługa typu newsletter).
2. Usługi określone w ust. 1 świadczone są nieodpłatnie.
3. Umowa o świadczenie usług, o których mowa w ust. 1 lit. a -b, zawierana jest z Klientem na czas oznaczony w momencie przystąpienia przez niego do wypełniania formularza oraz ulega rozwiązaniu z chwilą odstąpienia od wypełnienia formularza lub z chwilą przesłania wypełnionego formularza Usługodawcy.
4. Usługa typu newsletter zawierana jest na czas nieokreślony do czasu anulowania przez klienta subskrypcji lub złożenia Usługodawcy oświadczenia o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.
5. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę:
a) urządzenie z dostępem do sieci Internet,
b) przeglądarka internetowa obsługująca pliki Cookies,
c) dostęp do poczty elektronicznej.
6. Klient ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych zgodnie z taryfą swojego dostawy usług internetowych.

§ 4. Zakup Produktu

1. Usługodawca umożliwia Klientowi złożenie zamówienia na przygotowanie Produktu i jego dostawę jednorazowo lub przez okres abonamentowy zgodnie z zamówieniem.
2. Aktualna lista Produktów wraz z opisem poszczególnych planów dietetycznych znajduje się w Serwisie.
3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do powiększenia oferty o nowe Produkty.
4. Usługodawca umożliwia składanie zamówień za pośrednictwem Formularza zamówienia dostępnego w Serwisie przez 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę.
5. W celu złożenia zamówienia Klient dokonuje wskazania Produktu oferowanego przez Usługodawcę, określając rodzaj programu dietetycznego, kaloryczność posiłków wchodzących w skład Produktu oraz okres czasu przez który Produkt będzie dostarczany (Okres abonamentowy). Poza wskazaniem Produktu, Klient podaje także dane niezbędne do realizacji zamówienia w tym dane personalne oraz adres do dostawy.
6. Po otrzymaniu zamówienia Usługodawca przesyła Klientowi drogą elektroniczną na podany podczas składania zamówienia adres poczty elektronicznej oświadczenie o przyjęciu zamówienia stanowiące równocześnie jego potwierdzenie. Z chwilą otrzymania wiadomości przez Klienta dochodzi do zawarcia Umowy.
7. Wiadomość potwierdzająca zamówienie zawiera ustalone warunki zamówienia, a w szczególności ilość oraz rodzaj Produktu, całkowitą cenę do zapłaty (wraz z kosztami dostawy) oraz informację o przewidywanym czasie dostawy Produktu.
8. Zamówienia złożone do godziny 16.00 realizowane są najwcześniej na drugi dzień roboczy od dnia złożenia zamówienia np. zamówienie złożone w poniedziałek do 16.00 jest realizowane w środę, a złożone po godzinie 16.00 w czwartek.

§ 5. Czas realizacji zamówienia oraz dostawa

1. Dostawy nie odbywają się niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy.
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania lub odmowy realizacji zamówień w następujących przypadkach:
a) złożenia zamówienia w sposób nieprawidłowy, uniemożliwiający jego realizację;
b) bezskuteczności uzgodnienia z Klientem miejsca i terminu dostawy Produktu;
c) braku dokonania płatności za zakupiony Produkt;
d) rażącego naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu.
3. Dostawa Produktu jest dokonywana przez Usługodawcę na adres wskazany przez Klienta podczas składania zamówienia.
4. Dostawa Produktu odbywa się o czasie uzgodnionym z Klientem w godzinach porannych.
5. W przypadku gdy Okres abonamentowy obejmuje niedzielę lub dzień ustawowo wolny od pracy, Produkt na taki dzień dostarczany jest w dzień roboczy bezpośrednio poprzedzający niedzielę lub inny dzień ustawowo wolny od pracy.
6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ustalenia z Klientem nowego terminu realizacji zamówienia w przypadku, gdy realizacja zamówienia w pierwotnym terminie jest niemożliwa ze względu na przyczyny niezależne od Usługodawcy, a których usunięcie nie jest możliwe.
7. Koszt dostawy Produktu na terenie obszarze wskazanym w Serwisie uwzględniony jest w cenie Produktu. W przypadku złożenia zamówienia z dostawą poza obszar wskazany w Serwisie koszt dostawy zostanie ustalony z Klientem indywidualnie.
8. Klient ma prawo modyfikacji zamówienia oraz do jego do anulowania lub wstrzymania dostaw w trakcie trwania okresu abonamentowego po wcześniejszym telefonicznym lub za pośrednictwem poczty e-mail powiadomieniu Usługodawcy. Informacja o modyfikacji zamówienia, jego anulowaniu lub wstrzymaniu dostaw musi zostać zgłoszona najpóźniej do godziny 12.00 na 2 dni robocze od planowanego momentu dostawy np. w poniedziałek do godziny 12.00 gdy zmiana dotyczy środy lub do soboty do godziny 12.00 gdy zmiana dotyczy wtorku. Okres abonamentowy zostanie przedłużony o ilość dni, w których doszło do wstrzymania dostawy.
9. W przypadku zgłoszenia dokonania modyfikacji zamówienia, jego anulowania lub wstrzymania dostaw w terminie krótszym niż określony w ust. 8, informacja o modyfikacji, zmianie lub anulowaniu zamówienia nie będzie uwzględniana przez Usługodawcę.
10. Usługodawca realizując zamówienie nie posiada informacji o Kliencie, a dotyczących dolegliwości zdrowotnych, w tym alergii pokarmowych i innych chorób lub schorzeń, wymagających eliminacji lub ograniczenia spożywania określonych produktów. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne niekorzystne samopoczucie Klienta lub negatywną reakcję organizmu na zestaw składników, w szczególności z powodu braku wiedzy o dolegliwościach oraz o pozostałych przyjmowanych przez Klienta płynach i produktach.
11. W razie nieodebrania przez Klienta Produktu co wynikało z nieobecności osoby upoważnionej do odbioru zamówienia lub jakąkolwiek inną okolicznością nie zgłoszoną w trybie ust. 8, bądź błędnie podanymi informacjami dotyczącymi miejsca dostawy, Produkt uważa się za skutecznie doręczony. Klient nie jest w takim wypadku uprawniony do domagania się zwrotu należności za zamówienie w części przypadającej na dany dzień lub zgłaszania jakichkolwiek innych roszczeń z tytułu nieotrzymania Produktu.
12. W przypadku zmiany zamówienia w trakcie trwania Okresu abonamentowego na program dietetyczny o wyższej wartości, Klient zobowiązany jest dokonać dopłaty wynikającej z różnicy ceny.

§ 6. Metody płatności

1. Usługodawca umożliwia następujące metody płatności:
a) przelew tradycyjny na rachunek bankowy Usługodawcy prowadzony przez Daniel Brzeziński ul.Polna 2 05-079 Okuniew o numerze: 20 1050 1894 1000 0090 9187 4967 Bank ING,
b) płatność online za pośrednictwem systemu Tpay.com (zgodnie z regulaminem systemu Tpay.com), którego administratorem jest Krajowy Integrator Płatności Spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu.
2. Klient zobowiązany jest do dokonania wpłaty za zamówiony Produkt najpóźniej na dzień roboczy poprzedzający dzień, w którym zgodnie z zamówieniem ma nastąpić pierwsza dostawa Produktu. W przypadku braku wpłaty w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim, dostawa Produktu zostaje przesunięta na dzień roboczy przypadający po dniu otrzymania wpłaty przez Usługodawcę.

§ 7. Odstąpienie od Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

1. W przypadku umów o świadczenie drogą elektroniczną usług o charakterze ciągłym i bezterminowym, Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.
2. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 może odbyć się w każdym czasie za wypowiedzeniem ze skutkiem natychmiastowym i bez podawania przyczyny. W celu wypowiedzenia umowy należy przesłać stosowne oświadczenie na adres poczty elektronicznej Usługodawcy.

§ 8. Odstąpienie od Umowy dostawy Produktu

Usługodawca informuje, iż na podstawie art. 38 pkt 4 oraz pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Klientowi będącemu konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, której przedmiotem jest dostawa Produktu.

§ 9. Postępowanie reklamacyjne

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Usługodawcę usług świadczonych drogą elektroniczną za pomocą Serwisu, Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji drogą elektroniczną na adres kontakt@umamicatering.pl. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać oznaczenie Klienta (imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres zamieszkania lub adres siedziby firmy oraz adres poczty elektronicznej), przedmiot reklamacji wraz ze wskazaniem okresu czasu, którego dotyczy reklamacja oraz okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji. Reklamację rozpatruje Usługodawca w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji
2. Reklamacje związane z realizacją Umowy dotyczącej Produktu należy składać w terminie 24 godzin od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji. Wyjątkiem są reklamacje dotyczące niezrealizowanej dostawy – w takim przypadku reklamację należy złożyć do godz. 12.00 w dniu, w którym dostawa miała zostać zrealizowana. Reklamacje rozpatruje Usługodawca w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji za wyjątkiem reklamacji dotyczącej dostawy, która rozpatrywana jest niezwłocznie.
3. Reklamacja może zostać zgłoszona na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu.

§ 10. Odpowiedzialność

1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wprowadzenie przez Klienta błędnych danych (w szczególności przez podanie błędnych danych w formularzach dostępnych na stronie) lub działanie Klienta w sposób utrudniający lub uniemożliwiający świadczenie i realizację usług przez Usługodawcę.
2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania z Serwisu przez Klienta w sposób niezgodny z postanowieniami Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa oraz obowiązującymi w tym zakresie zasadami współżycia społecznego lub zwyczajami.
3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia świadczenia poszczególnych funkcjonalności Serwisu z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej bądź oprogramowania. Zawieszenie bądź zakończenie świadczeń poszczególnych funkcjonalności Serwisu nie może naruszać praw Klienta.

§ 11. Pozasądowe metody rozstrzygania sporów. Sąd właściwy

1. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń wynikających z ze składanych w Serwisie zamówień. Należą do nich: w razie sporu o prawa majątkowe wynikłe z umów sprzedaży i świadczenia usług, wystąpienie z wnioskiem o rozpoznanie sprawy przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki działający przy odpowiednim Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej; wystąpienie z wnioskiem do Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Warszawieo podjęcie działań mających na celu pozasądowe rozstrzygnięcie sporu na podstawie Ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (www.wiih.org.pl).
2. Niezależnie od tego Klient może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl.
3. Klient będący konsumentem może ponadto skorzystać z elektronicznego sposobu rozwiązywania sporów z Usługodawcą za pośrednictwem platformy ODR dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
4. Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną poddane pod rozstrzygnięcie:
a) sądowi powszechnemu według wyboru Klienta zgodnie z właściwymi przepisami prawa polskiego, jeżeli Klient jest konsumentem,
b) sądowi powszechnemu właściwemu według siedziby Usługodawcy, jeżeli Klient nie jest konsumentem.

§ 12. Postanowienia końcowe

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie Regulaminu Usługodawca powiadomi na stronie Serwisu na co najmniej 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmian w Regulaminie. Zmiana postanowień Regulaminu nie ma zastosowania do Klientów, którzy złożyli zamówienie w czasie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu. Zmiana Regulaminu w czasie trwania stosunku umownego o charakterze ciągłym wiąże drugą stronę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, a strona nie wypowiedziała umowy w terminie wypowiedzenia wynoszącym 14 dni kalendarzowych.
2. Usługodawca zastrzega sobie zmiany dostępnych w Serwisie metod płatności poprzez ich ograniczenie, rozszerzenie lub zmiany numeru rachunku bankowego. Zmiany te nie stanowią zmiany Regulaminu, o której mowa w ust. 1.
3. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
4. Wszelkie treści zamieszczone na stronie Serwisu (wliczając w to grafikę, teksty, układ stron i logotypy) korzystają z ochrony przewidzianej dla praw autorskich i są wyłączną własnością Usługodawcy. Wykorzystywanie tych treści bez pisemnej zgody Usługodawcy skutkuje odpowiedzialnością cywilną oraz karną.
5. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.
6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 8.02.2019r.