POLITYKA PRYWATNOŚCI

I. Administrator danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) jest Daniel Brzeziński wykonujący działalność gospodarczą pod adresem ul. Polna 2, 05-079 Okuniew, NIP: 8222116397, REGON: 145492249.

2. Dane kontaktowe administratora danych:
a) telefon: 604 462 846
b) adres e-mail: kontakt@umamicatering.pl
c) Administrator w myśl art. 32 ust. 1 RODO przestrzega zasady ochrony danych osobowych oraz stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapobieżenia przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzoną działalnością.

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale może być niezbędne w celu nawiązania kontaktu z administratorem danych lub nawiązania z nim współpracy (w tym zawarcia umowy na świadczone przez niego usługi).

4. Administrator danych przetwarzane dane osobowe niezbędne do prawidłowej realizacji przebiegu procesu zamówienia, a szczególności dane w postaci danych identyfikacyjnych (imienia i nazwiska i/lub nazwy firmy), danych adresowych, numeru identyfikacji podatkowej, danych kontaktowych (numer telefonu, adres e-mail).

II. Cel i podstawy przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach:

a) zawieranie umów oraz realizacja zobowiązań umownych, w tym na dostawy Produktu, na podstawie zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
b) obsługa procesu reklamacyjnego, na podstawie obowiązku ciążącym na administratorze danych w związku z obowiązującymi przepisami prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
c) rachunkowych związanych z wystawianiem dokumentów rozliczeniowych, na podstawie przepisów prawa podatkowego, w tym ustawy z dn. 29.09.1994 r. o rachunkowości oraz ustawy z dn. 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
d) archiwizacja danych dla potrzeby wykazania faktów lub ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora danych (art. 6 ust. 1 lit f RODO);
e) marketing bezpośredni własnych produktów, co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
f) kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, w szczególności w odpowiedzi na zapytania kierowane do administratora danych, co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

III. Odbiorcy danych. Przekazywanie danych do państw trzecich

1. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez administratora danych mogą być podwykonawcy – podmioty, z których usług korzysta administrator danych przy przetwarzaniu danych np. dostawcy Produktów, biura rachunkowe, kancelarie prawne;

2. Dane osobowe nie będą przekazywane do podmiotów mających siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

IV. Okres przechowywania danych osobowych

1. Administrator danych przechowuje dane osobowe przez okres obowiązywania umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą oraz po zakończeniu jej obowiązywania przez czas nie dłuższy niż termin przedawnienia przewidziany przepisami Kodeksu cywilnego.

2. Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych przechowywane są przez okres 10 lat, ale nie później niż do chwili cofnięcia zgody na przetwarzanie danych lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

3. Dane osobowe pozyskane w innych celach niż wskazane w ust. 1-2 i niezwiązane z tymi celami, w szczególności dane pozyskane poprzez formularze kontaktu przechowywane są nie dłużej niż przez okres 3 lat, chyba że dłuższy czas przechowywania jest prawnie uzasadniony.

V. Uprawnienia osoby, której dane dotyczą

1. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.

2. Każda osoba, która uzna, że jej dane osobowe są przetwarzane przez administratora z naruszeniem przepisów RODO lub innych właściwych przepisów prawa, a dotyczących przetwarzania danych osobowych, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VI. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Profilowanie

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób automatyczny, w tym poprzez profilowanie.